Termografering og tetthetskontroll av bygg

Termografering

OBA har utstyr og kompetanse til å utføre tetthetskontroll av bygg og påvise lekkasjepunktene.

Dette utføres raskt og effektivt ved "Blower Door" systemet og bruk av infrarødt kamera (termografering).

altHvorfor kontrollere en bygnings tetthet?

Utilsiktet luftlekkasje er viktig å unngå av flere grunner:

  • unngå ukomfortabel og helsefarlig trekk
  • unngå unødvendig energibruk og spare fyringsutgifter
  • unngå sopp og råtedannelse i konstruksjonen
  • unngå forstyrrelser i ventilasjonsanlegget

Luftstrømmer med hastigheter over 0,15 m/s fra lekkasjepunkter føles som trekk og kan gi uønsket lokal kjøling av kroppen. Ved sterk vind kan lufthastigheten bli betydelig større og luftstrømmen kan i tillegg til å være ukomfortabel føre med seg skadelige partikler fra bygningsmaterialer.

Luftlekkasjer er den vanligste formen for uønsket energitap og tetting av disse fører ofte til store besparelser. Byggtermografi kan benyttes for å avdekke disse luftlekkasjene.

Vind mot bygningen skaper et innvendig lokalt undertrykk ved den vindbelastede veggen og et tilsvarende overtrykk på motsatt side av huset. Overtrykket gjør at inneluft med høy fuktighet presses ut i konstruksjonen gjennom lekkasjepunktene og kan der kondensere og skille ut vann som kan legge grunnlaget for sopp og råte.

I bygninger med balansert ventilasjon vil luftlekkasjer påvirke ventilasjonsanlegget og føre til ubalanse.

Forskriftskrav

Byggeforskriftene setter krav til bygningers tetthet. Måling er inntil videre ikke obligatorisk. Målinger av et tilfeldig utvalg bygninger viste at under halvparten av tilfredsstilte kravene. Disse kravene kom i juni 1983, og gjelder for alle bygninger som er oppført etter dette. Kravene gjelder også ved større endringer og ombygninger utført etter 1983.

Kravene er oppgitt som lekkasjetall som betyr antall luftskiftninger pr. time, og varierer for forskjellige bygningstyper :

Bygningstype

Lekkasjetall

Småhus og rekkehus

4

Andre bygninger med inntil to etasjer

3

Andre bygninger over to etasjer

1,5

Tabell fra REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 1997

Den norske standarden NS-EN ISO 7730 " Termiske miljø - Moderate omgivelser - Bestemmelse av PMV- og PPD-indeks og betingelser for termisk komfort" stiller krav til innemiljø, blant annet trekk. Ved måling av trekk og bestemmelse av hvorvidt resultatet er innenfor kravene må det også tas hensyn til turbulensintensiteten som er et uttrykk for hvor raskt lufthastigheten endrer seg. Høy intensitet føles mer ubekvemt enn en jevn luftstrøm. En vanlig tommelfingerregel er at hastigheten ikke skal overstige 0,15 m/s i et roms oppholdssone. Oppholdssonen defineres som volumet mellom gulvet og et horisontalt plan 1,8 m over dette. Vertikalt begrenses sonen av loddrette plan parallelle med rommets vegger, i en avstand 0,6 m fra disse.

Gjennomføring av tetthetskontroll

For å kunne foreta riktige målinger er det viktig at bygningens arealer og volum er nøyaktig utregnet. Det er således en stor fordel om hvis det kan fremlegges tegninger som kan sendes oss på forhånd.

NB! I ildsteder må alle glør være slukket, olje- og parafinbrennere må stenges. Dette gjelder også hos eventuelle naboer hvor leilighetsskillevegger kan være utette og røyk trekkes inn i leilighetene.

Før målingene starter må alle naturlige åpninger i bygningen, ventiler, avtrekkshetter, pipeløp, etc. tettes godt

Kontrollen utføres i henhold til Norsk Standard NS-EN 13829 "Bygningers termiske egenskaper Bestemmelse av bygningers luftlekkasje Differansetrykkmetode". Vi benytter Blower-Door Systemet som består av en kalibrert vifte montert i en justerbar ramme med vindtett duk i en ytterdørsåpning. Viften kobles via en datamaskin til elektroniske måleutstyr. Ved å suge luft ut av bygningen skaper viften en trykkforskjell mellom ute og inne. Ved å måle mengden luft som pumpes for å opprettholde trykkforskjellen, kan luftlekkasjen beregnes. Målinger foretas ved ulike trykkforskjeller og et gjennomsnitt ved 50 Pascal undertrykk fastlegger grunnlaget for beregning av lekkasjetallet.

Datamaskinen styrer hele måleprosessen og beregner også automatisk lekkasjetallet, hvilket kvalitetsikrer resultatet.

Påvisning av lekkasjepunkter med termografering

termografi-01

For påvisning og lokalisering av lekkasjepunkter benytter vi termografi med et infrarødt kamera og måler samtidig lufthastigheten på lokale steder når bygningen er satt under konstant undertrykk.

Ved termografering scannes ytterveggene med kameraet, som leser av temperaturen på overflaten og viser disse som et "varmebilde". Luftlekkasjen vil vises med fargeavvik. Der det er store lekkasjer måles lufthastigheten.

Varmekameraet brukes ved denne kontrollen kun til å spore luftlekkasjer. Ønskes en full undersøkelse ved termografering med rapportering i henhold til Norsk Standard er dette fullt mulig å gjennomføre forutsatt riktige værforhold.

Kravet om maksimal lufthastighet på 0,15 m/s i oppholdssonen, tilsvarer 1,1 m/s noen få cm fra et lekkasjepunkt ved 50 Pa undertrykk. Måles det høyere verdier enn dette ved termografi, bør luftlekkasjen tettes.

Ledig stilling

Vi er alltid på utkikk etter dyktige mennesker til vår organisasjon.

Ta kontakt med en av våre medarbeidere.