Prosjektledelse

Prosjektleder er normalt tilknyttet prosjektet gjennom hele byggesaken og vil være den hovedansvarlige overfor oppdragsgiver og øvrige aktører. Han skal normalt også bekle rollen som prosjektleder HMS.

Prosjektledelse ivaretar byggherrens interesser

Prosjektleder skal ivareta byggherrens interesser og være hans representant overfor alle aktører i byggeprosessen, herunder myndigheter, brukere, prosjekterende, entreprenører og leverandører.

En sentral oppgave i planleggingsfasen er å kartlegge behov og ønsker hos bruker og få dette implementert i prosjektet. Til dette arbeidet kreves det avsatt tilstrekkelig tid slik at man får belyst alle aspekter ved byggesaken, og at bruker/byggherre får tid til å la beslutningene modnes.

Grunnlag for riktige beslutninger

Prosjektleder har ansvar for å holde byggherren løpende informert om forhold som er av betydning for økonomi, fremdrift og utførelse. Omfang av informasjon og rapportering avtales. Han har også ansvar for at byggherren har tilstrekkelig kunnskap og underlag til å kunne ta nødvendige beslutninger.

Prosjektleder har videre ansvar for tilrettelegging og styring av planleggings- og gjennomføringsprosessen. Herunder ligger etablering av styringssystemer, utarbeidelse og oppfølging av hovedfremdriftsplan, utarbeidelse av grunnlaget for HMS-plan, overvåking og kontroll av tilbudsunderlag, etablering av kontrakter, rapporteringsrutiner etc.

Vi utarbeider tilbudsgrunnlag

OBA legger spesiell vekt på utforming av tilbudsunderlaget for entreprenørene da dette vil være helt avgjørende for sluttresultatet. Her vil det være av vesentlig betydning å få til en prosess hvor byggherre og bruker / leietakers krav, ønsker og forventninger blir hensyntatt og implementert. For å oppnå best mulig resultat er det viktig at det avsettes tilstrekkelig tid til dette arbeidet da prosessen som oftest krever noe modning.

Kontakt oss om prosjektledelse