Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder har ansvaret for å lede prosjekteringsarbeidet. Det viktigste elementet i dette arbeidet blir å sikre en strukturert beslutningsprosess hvor alle behov og ønsker fra bruker blir ivaretatt og nedfelt i dokumentene, samtidig som relevante lover, forskrifter og bestemmelser fra berørte offentlige etater blir implementert og fulgt opp videre i prosessen.

Prosjekteringsleder vil normalt også være koordinator for prosjektering (KP) i forhold til byggherreforskriften

Prosjekteringsledelse gir HMS-plan

Koordinatoren har ansvaret for at HMS-krav blir ivaretatt i planleggingsfasen. Risikofylte arbeidsoperasjoner skal kartlegges, og løsninger og utførelse vurderes med tanke på å redusere risiko for skader og ulykker. Arbeidet skal munne ut i en HMS-plan som stiller konkrete krav til entreprenørenes gjennomføring av prosjektet.